Integritetspolicy

Vänligen läs noggrant igenom våran integritetspolicy innan du besöker eller använder någon av Kyl, El, Hushållsservice ABs webbplatser(“Webbplatsen”). Webbplatsen är endast tillgänglig för dig om du accepterar (utan att göra ändringar) alla villkor som framgår nedan (“Användarvillkoren“).

Dessa Användarvillkor innehåller information gällande dina legala rättigheter och begränsningar av dessa rättigheter samt ett avsnitt som gäller lagval och jurisdiktion vid tvist. Genom att besöka eller använda Webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa Användarvillkor. Om du inte vill vara bunden av dessa Användarvillkor (eller framtida uppdaterade versioner av dessa Användarvillkor) kan du nekas åtkomst till Webbplatsen och/eller dess funktioner.

Vid besök på någon av Kyl, El, Hushållsservice Aktiebolags webbplatser, kan Kyl, El, Hushållsservice Aktiebolag (“KEHAB”, “vi”, “oss”) samla in och behandla personuppgifter (“Personuppgifter”) om dig.

På Kyl, El, Hushållsservice Aktiebolag hanterar vi din personliga information med omsorg samt i enlighet med den nya EU-lagstiftningen “General Data Protection Regulation”, GDPR. Denna lagstiftning ställer nya och högre krav på hur vi skyddar din personliga integritet och ersätter även Personuppgiftslagen (PUL).

Om du vill ha mer information om detta går det bra att kontakta Kyl, El, Hushållsservice Aktiebolag på order@kehab.se

Personuppgifter

Kyl, El, Hushållsservice Aktiebolag är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Denna integritetspolicy (“Integritetspolicy“) beskriver vilka Personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål Personuppgifterna behandlas.

I denna Integritetspolicy innefattar termen “behandling” alla aktiviteter som involverar dina Personuppgifter inklusive insamling, hantering, lagring, spridning, framtagning, användning, överföring och radering eller förstöring av information.

Med “Tillämplig dataskyddslagstiftning” avses dataskyddlagstiftning och andra regleringar som tillkommit genom implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG och, från 25 maj 2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (“GDPR“)

Med “Personuppgifter” avses varje upplysning som är hänförlig till en identifierbar eller identifierad fysisk person.

Kontaktinformation

Telefon butik/service
060-614481,filial 0611-22020

Öppet vardagar 7-16 lunch 12-13